• KMRB AM1430 粵語廣播電臺     
Avatar

KMRB News


德州槍擊7死22傷

星期六下午在美國德州奧德賽發生的槍擊事件,導致7人死亡,22人受傷。開槍兇嫌被警察擊斃。 警方星期日…

富豪獄中自殺

美國司法部星期六宣布,已展開調查,追究巨富Jeffrey Epstein獄中自殺的責任。 星期六早上…