• HTML tutorial
  • KMRB AM1430 粵語廣播電臺      
loudspeaker

由細到大,「我的志願」都係做 DJ 一個太鐘意講野嘅文”偽”青年, 食飯要講,沖涼要講,訓覺都要講 !!
名字 : 阿鬆
別名 : Ar Zone
曾主持電台節目:

八九十後
大陣仗

現在主持節目: 八九十後
大陣仗
離晒大譜
喜愛的工作 : 做節目 / 聽音樂 / HEA
生活的正能量是: 照鏡時見到英俊的自己
社交網絡平台 : https://www.facebook.com/DJZone1430 https://www.facebook.com/post8910 djzone1430@gmail.com


留言分享